Kredyty inwestycyjne na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, osunięcie się ziemi lub lawinę – symbol K01

Kredyt może zostać przeznaczony na wznowienie produkcji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej poprzez ponoszenie nakładów inwestycyjnych niezbędnych do odtworzenia środków trwałych po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Możesz ubiegać się o niego, jeżeli prowadzisz działalność w rolnictwie, rybactwie śródlądowym oraz działach specjalnych produkcji rolnej i jesteś:

  • osobą fizyczną (z wyłączeniem emerytów i rencistów mających ustalone prawo do emerytury lub renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także rencistów mających przyznane prawo do renty strukturalnej);
  • osobą prawną;
  • jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Kwota kredytu nie może przekroczyć wysokości szkód w środkach trwałych, poniesionych bezpośrednio w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, oszacowanych przez Komisję powołaną przez wojewodę i wynosić więcej niż:

  • 5 mln zł – na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych;
  • 8 mln zł – na wznowienie produkcji w działach specjalnych produkcji rolnej.

Dodatkowe warunki:

  • nie jest wymagany wkład własny;
  • dopłaty mogą być stosowane w okresie kredytowania (ustalonym przez bank), ale nie dłużej niż 4 lata od dnia wystąpienia szkody;
  • maksymalny okres karencji – nawet do końca trwania umowy.