Kredyty na realizacje inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz zakup akcji lub udziałów spółek prowadzących działalność w tym zakresie – symbol PR

Kredyt może zostać przeznaczony m.in. na:

 • budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli, służących do przetwórstwa i magazynowania produktów rolnych;
 • zakup lub zakup i instalacje maszyn lub urządzeń służących do magazynowania, przygotowania do przetwarzania lub sprzedaży, przetwarzania produktów;
 • zakup środków transportu do sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub do magazynowania oraz zakup specjalistycznych środków transportu, przeznaczonych do dostaw surowca lub zbytu produktów;
 • zakup akcji lub udziałów spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków lub udziałów spółek prowadzących sztuczne unasiennianie.

Możesz się ubiegać o niego, jeżeli podejmujesz lub prowadzisz określoną działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, ryb, skorupiaków lub mięczaków i jesteś:

 • osobą fizyczną (z wyłączeniem emerytów i rencistów, mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy);
 • osobą prawną;
 • jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Kwota kredytu nie może przekroczyć:

 • 70% – wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków – i wynosić więcej niż 16 mln zł;
 • 80% – wartości akcji lub udziałów spółek prowadzących przetwórstwo produktów rolnych lub przetwórstwo ryb, skorupiaków i mięczaków – i wynosić więcej niż 4 mln zł lub 5 mln zł (5 mln zł, jeżeli akcje lub udziały nabywane są przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru grup producentów rolnych w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach, a 4 mln zł, jeżeli nabywane są przez producentów rolnych indywidualnie);
 • 80% – wartości udziałów spółek prowadzących sztuczne unasiennianie – i wynosić więcej niż 4 mln zł.

Twoje korzyści:

 • Twój udział własny – 20-30% nakładów inwestycyjnych;
 • maksymalny okres kredytowania – 15 lat;
 • maksymalny okres karencji – 2 lata;
 • kredyt na inwestycje w przetwórstwie może zostać udzielony, jeżeli pomoc ARiMR w formie dopłat wywołuje efekt zachęty;
 • dopłaty do oprocentowania kredytów na zakup akcji lub udziałów stosowane są na zasadach pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rybołówstwie.