Kredyty na realizacje inwestycji w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym – symbol RR

Kredyt w zakresie inwestycji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej może zostać przeznaczony m.in. na:

 • zakup, budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli, służących do prowadzenia działalności rolniczej;
 • zakup lub instalacje maszyn, urządzeń lub wyposażenia służącego do prowadzenia działalności rolniczej,
 • zakup użytków rolnych;
 • zakładanie lub wyposażenie sadów lub plantacji wieloletnich;
 • zakup i instalacje lub budowę elementów infrastruktury technicznej, wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej.

Kredyt w zakresie inwestycji w rybactwie śródlądowym może zostać przeznaczony m.in. na:

 • budowę, rozbudowę, wyposażenie i modernizacje instalacji, w tym budynków i budowli przeznaczonych do rybołówstwa śródlądowego;
 • budowę, rozbudowę, wyposażenie i modernizacje instalacji produkcyjnych, obiektów stawowych, budynków lub budowli służących do produkcji w zakresie rybactwa;
 • zakup lub modernizacje łodzi wykorzystywanych do chowu lub hodowli ryb.

Możesz ubiegać się o niego, jeżeli podejmujesz lub prowadzisz określoną działalność w zakresie rolnictwa lub rybactwa śródlądowego i jesteś:

 • osobą fizyczną (z wyłączeniem emerytów i rencistów, mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy);
 • osobą prawną;
 • jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Dla osób posiadających gospodarstwo rolne lub prowadzących dział specjalny produkcji rolnej w celu realizacji inwestycji wykorzystywanej wspólnie przez te osoby.

Kwota kredytu nie może przekroczyć:

 • 80% – wartości nakładów inwestycyjnych w gospodarstwie rolnym i wynosić więcej niż 5 mln zł;
 • 70% – wartości nakładów inwestycyjnych w dziale specjalnym produkcji rolnej lub rybactwie śródlądowym i wynosić więcej niż 8 mln zł;
 • w przypadku zakupu użytków rolnych – 10% wydatków kwalifikowanych inwestycji.

Dodatkowe warunki:

 • wymagany udział własny;
 • maksymalny okres kredytowania – 15 lat;
 • maksymalny okres karencji – 2 lata;
 • kredyt może zostać udzielony, jeżeli pomoc Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w formie dopłat wywołuje efekt zachęty.