Kredyty na zakup użytków rolnych - symbol Z

Kredyt może zostać przeznaczony na zakup użytków rolnych w celu utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rolnego.

Dla kogo?

Możesz się ubiegać o niego, jeżeli podejmujesz lub prowadzisz określoną działalność rolniczą i jesteś:

  • osobą fizyczną (z wyłączeniem emerytów i rencistów, mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy);
  • osobą prawną;
  • jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej.

Kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 5 mln zł.

Dodatkowe warunki:

  • Twój udział własny – 20% nakładów inwestycyjnych;
  • maksymalny okres kredytowania – 15 lat;
  • maksymalny okres karencji – 2 lata;
  • dopłaty do oprocentowania kredytu stosowane są na zasadach pomocy de minimis w rolnictwie.