Kredyty obrotowe na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, osunięcie się ziemi lub lawinę - symbol K02

Kredyt obrotowy może zostać udzielony na wznowienie produkcji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej przez ponoszenie rzeczowych nakładów niezbędnych do przywrócenia produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej.

Możesz sie ubiegać o niego, jeżeli prowadzisz działalność w rolnictwie, rybactwie śródlądowym oraz działach specjalnych produkcji rolnej i jesteś:

  • osobą fizyczną (z wyłączeniem emerytów i rencistów mających ustalone prawo do emerytury lub renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także rencistów mających przyznane prawo do renty strukturalnej);
  • osobą prawną;
  • jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Kwota kredytu nie może przekroczyć wysokości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich, oszacowanych przez Komisję powołaną przez wojewodę, tj. nie może przekroczyć kwoty obniżenia dochodu, zwiększonej o koszty poniesione z powodu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego oraz zmniejszonej o koszty nieponiesione ze względu na niekorzystne zjawisko atmosferyczne i nie może przekroczyć:

  • 5 mln zł – na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych;
  • 8 mln zł – na wznowienie produkcji w działach specjalnych produkcji rolnej.

Dodatkowe warunki:

  • nie jest wymagany wkład własny;
  • dopłaty mogą być stosowane w okresie kredytowania (ustalonym przez bank), ale nie dłużej niż 4 lata od dnia wystąpienia szkody;
  • maksymalny okres karencji – do końca trwania umowy.