Potrzebuję finansowania bieżącej działalności

Kredyt w rachunku bieżącym

 • przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego;
 • udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej - każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jego odnowienie o kwotę dokonanej wpłaty;
 • kwota kredytu wyznaczana jest z uwzględnieniem wysokości i częstotliwości obrotów na rachunku, poziomu zdolności kredytowej, proponowanych zabezpieczeń.

Kredyt obrotowy

 • udzielany jest z przeznaczeniem na finansowanie środków obrotowych do produkcji rolnej w m.in.: zakupu nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz, zakupu kwalifikowanego materiału siewnego oraz szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień, zakupu zwierząt stada obrotowego z wyłączeniem zakupu na eksport, zakupu pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych, zakupu rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji;
 • okres kredytowania dostosowany do potrzeb kredytobiorcy;
 • kwota kredytu wyznaczana  jest zgodnie z zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy lub określana limitem na 1 ha posiadanych użytków rolnych.

Limit kredytowy na cele obrotowe

 • udzielany na okres 36 miesięcy, z możliwością odnowienia na kolejny okres;
 • zabezpieczenie ustanawiane jest jednorazowo i obejmuje wszystkie kredyty w ramach limitu.

Faktoring

Faktoring pozwala na finansowanie zakupów i sprzedaży z zastosowaniem odroczonego terminu płatności. Produkt jest dedykowany w szczególności do finansowania zakupów i sprzedaży następujących środków produkcji rolnej:

 • nawozów, środków ochrony roślin oraz pasz;
 • materiału siewnego i szkółkarskiego;
 • paliwa i opału na cele rolnicze;
 • zwierząt hodowlanych.

Oferta faktoringu przeznaczona jest dla: producentów rolnych, przedsiębiorstw zaopatrujących gospodarstwa rolne w środki produkcji, podmiotów, które odbierają od producentów rolnych ich produkty.

Dowolna kwota wynikająca z zapotrzebowania klienta na środki obrotowe. Maksymalna kwota finansowania jest zależna od poziomu sprzedaży.

Twoje korzyści:

 • szybki dostęp do gotówki – producent rolny otrzyma finansowanie bez konieczności angażowania zabezpieczeń rzeczowych;
 • większe bezpieczeństwo prowadzonej działalności – Faktor weryfikuje ryzyko współpracy z odbiorcami i przejmuje obowiązki związane z monitorowaniem i odzyskiwaniem
  płatności;
 • poprawa płynności finansowej – faktor w ciągu 24 h wypłaca środki z tytułu należności, co skutecznie przeciwdziała powstawaniu zatorów płatniczych u producenta rolnego;
 • ograniczenie ryzyka wynikającego z kredytu kupieckiego – faktor w imieniu producenta rolnego dokonuje terminowej zapłaty za towar na rzecz dostawcy;
 • większa wiarygodność producenta rolnego wobec dostawcy – poprzez zapewnienie przez producenta rolnego zakupu towaru połączonego z natychmiastową zapłatą.

 

Faktorzy S.A.

Seweryna Mielżyńskiego 22
61-725 Poznań
tel. 61 8562320
fax 61 8551371
email: office@faktorzy.com.pl