Szukam zaawansowanych rozwiązań finansowych

Gwarancje i poręczenia

Udzielane są w obrocie krajowym i zagranicznym, w złotych oraz w walutach wymienialnych.

Twoje korzyści:

 • wzrost wiarygodności firmy wobec partnerów handlowych;
 • redukcja ryzyka związanego z realizacją kontraktu/umowy;
 • brak konieczności angażowania własnych środków finansowych w zabezpieczenie transakcji.

Bank dodatkowo udziela poręczeń i gwarancji ze środków zewnętrznych:

 • Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.;
 • Banku Gospodarstwa Krajowego;
 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Operacje walutowe

Polecenie wypłaty

Szybkość i bezpieczeństwo przepływu środków to podstawowe aspekty, jakie mają znaczenie dla realizowanych transakcji importowych i eksportowych.

SGB zapewnia:

 • błyskawiczną realizację płatności, tzn. środki są udostępnione bankowi zagranicznemu po dwóch dniach roboczych od daty złożenia polecenia wypłaty (możliwe jest również skrócenie tego czasu do 1 dnia roboczego, tzw. realizacja płatności w trybie przyspieszonym),
 • całkowite bezpieczeństwo transakcji – sieć teletransmisji jest całkowicie niezależna, a przesyłane informacje są kilkakrotnie szyfrowane.

Ponadto SGB oferuje:

 • możliwość negocjacji wysokości kursu dla płatności powyżej 5.000 EUR lub równowartości w innej walucie,
 • korzystną taryfę prowizji i opłat,
 • możliwość wyeliminowania ryzyka kursowego poprzez założenie rachunku walutowego.

Inkaso czeków, trat, weksli i dokumentów handlowych

SGB przyjmuje do inkasa dokumenty na podstawie zlecenia inkasowego. Przedmiotem inkasa mogą być dokumenty finansowe: czeki, traty, weksle oraz dokumenty handlowe: faktury, listy przewozowe, polisy ubezpieczeniowe itp. Rozliczanie operacji związanych z inkasem jest dokonywane w systemie SWIFT przy pomocy sieci banków korespondentów. Istnieje możliwość negocjacji kursu przy zakupie/sprzedaży waluty.

Akredytowa dokumentowa

SGB otwiera i awizuje wszystkie rodzaje akredytyw, tj.: odwołalne i nieodwołalne, potwierdzone i niepotwierdzone, płatne za okazaniem i z odroczonym terminem płatności. Realizacja akredytyw przeprowadzana jest w systemie SWIFT za pomocą sieci banków korespondentów. Istnieje możliwość negocjacji kursu przy zakupie/sprzedaży waluty.

Negocjacja kursu walutowego

Dla powyższych transakcji istnieje możliwość negocjacji kursu walutowego przy zakupie/ sprzedaży waluty dla operacji od 5.000 EUR lub równowartości tej kwoty w innej walucie

Usługi skarbowe

Transakcje wymiany walut z natychmiastową dostawą waluty

SGB-Bank oferuje:

 • kupno lub sprzedaż waluty po kursie ustalanym w chwili zawierania transakcji
 • ustalenie daty rozliczenia transakcji – najpóźniej dwa dni robocze (SPOT) od dnia zawarcia transakcji
 • zawieranie transakcji bez dodatkowych kosztów i prowizji
 • możliwość uzyskania indywidualnie negocjowanych kursów walutowych
 • transakcje realizowane dla walut publikowanych w tabeli kursowej Banku

Natychmiastowa transakcja wymiany walut to produkt skierowany do wszystkich firm, których działalność wiąże się z dokonywaniem/otrzymywaniem płatności w walucie obcej.

Zarządzanie ryzykiem walutowym – transakcje FORWARD, SWAP WALUTOWY

SGB-Bank oferuje:

 • kupno lub sprzedaż waluty po kursie ustalanym w chwili zawierania transakcji na ustaloną datę rozliczenia transakcji – nie później niż 12 miesięcy;
 • transakcje realizowane dla EUR, USD, GBP;
 • zawieranie transakcji bez dodatkowych kosztów i prowizji.

Transakcje pochodne dla firm prowadzących wymianę handlową z zagranicą oraz rozliczających się z kontrahentami w złotych, dla których poziom generowanych kosztów lub przychodów jest zależny od poziomu kursu walutowego. Transakcje podlegają regulacjom MiFID.

Inwestowanie nadwyżek - lokaty terminowe SKARB, papiery wartościowe poza rynkiem regulowanym

SGB-Bank oferuje:

 • lokaty terminowe negocjowane, oparte na stawce rynku międzybankowego, z terminem do 12 miesięcy, ze stałym oprocentowaniem, z kapitalizacją odsetek po okresie umownym;
 • automatyczne lokowanie nadwyżek z rachunku w lokacie jednodniowej;
 • obligacje komunalne i komercyjne na rynku wtórnym (transakcje podlegają regulacjom MiFID)

Produkty przeznaczone dla klientów dysponujących nadwyżkami inwestycyjnymi, zainteresowanych indywidualnym dopasowaniem oferty Banku do swoich potrzeb.

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m.in. od rodzaju instrumentu finansowego, który jest przedmiotem inwestycji. Informacje na temat poszczególnych instrumentów finansowych będących przedmiotem usług inwestycyjnych oferowanych przez Bank oraz związanych z nimi ryzyk znajdują się w dokumencie „Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID)”.

Ubezpieczenia

ŻYCIE KOMFORT

Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest ponoszenie przez Towarzystwo ryzyka zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci:

 • śmierci Ubezpieczonego (Pakiet 1),
 • śmierci ubezpieczonego, trwałej i całkowitej niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby (Pakiet 2),
 • śmierci ubezpieczonego, trwałej i całkowitej niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby, poważnego zachorowania Ubezpieczonego (Pakiet 3)

Dodatkowo:

 • śmierci dziecka lub współmałżonka Ubezpieczonego  w następstwie nieszczęśliwego wypadku (Pakiet bliscy),
 • śmierci Ubezpieczonego w następstwie choroby zakaźnej w rolnictwie, śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy rolniczej (Pakiet Agro)

Dla kogo przeznaczony jest produkt?

Klientów indywidualnych w wieku 18-85 (pomniejszone o okres trwania umowy zadłużeniowej np. kredytu, pożyczki itp.)  - w przypadku gdy ubezpieczenie zawierane jest w celu zabezpieczenia spłaty zadłużenia oraz w wieku 18-65 w pozostałych przypadkach; spółek prawa handlowego zawierających umowy zadłużeniowe.

Korzyści

 • bezpieczeństwo dla Ciebie i Twoich bliskich – zabezpiecza spłatę kredytu,
 • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowe,
 • bezpieczeństwo od zaraz – możliwość jednoczesnego zawarcia umowy np. kredytu i ubezpieczenia,
 • możliwość wyboru rodzaju sumy ubezpieczenia na: stałą sumę ubezpieczenia lub kredytową sumę ubezpieczenia,
 • łatwe zawarcie umowy ubezpieczenia.

AGRO EKSPERT

Przedmiotem ubezpieczenia Concordia Agro Ekspert jest ubezpieczeniem, które chroni maszyny i sprzęt rolniczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem czy kradzieżą, a także odpowiedzialność cywilną oraz życie i zdrowie związane z korzystaniem z ubezpieczonej maszyny. Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • ubezpieczenie agro-casco,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania usług międzysąsiedzkich,
 • ubezpieczenie porady prawnej,
 • ubezpieczenie ognia i innych zdarzeń losowych.

Dla kogo przeznaczony jest produkt?

 • podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne użytkujących maszyny rolnicze na użytek własny,
 • podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne użytkujących maszyny rolnicze na użytek własny oraz w ramach usług międzysąsiedzkich,
 • najemców maszyn rolniczych w ramach tzw. wynajmu długoterminowego,
 • firm wykonujących usługi w rolnictwie lub leśnictwie,
 • firm komunalnych lub budowlanych użytkujących maszyny rolnicze,
 • wystawców maszyn rolniczych na targach (pojedyncze podmioty np. dealerzy maszyn),
 • leasingodawców lub pożyczkodawców finansujących zakup maszyn rolniczych.

Korzyści

 • ochrona mienia,
 • możliwość zabezpieczenia kredytu,
 • możliwość wyboru spośród czterech wariantów ubezpieczenia (BASIC, PREMIUM, PRESTIŻ, OCK),
 • możliwość rozszerzenia ochrony o klauzule dodatkowe.

CONCORDIA AGRO

Przedmiotem ubezpieczenia jest kompleksowe ubezpieczenie gospodarstwa  oraz życia zawodowego i rodzinnego rolników. Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • obowiązkowe OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
 • obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu,
 • dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilne,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczenie Agro Dom.

Dla kogo przeznaczony jest produkt?

 • osób spełniających definicję rolnika będącego w posiadaniu gospodarstwa rolnego w rozumieniu Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2013.392 z późn. zm.),
 • rolników, osób fizycznych będących posiadaczami mienia służącego do prowadzenia działalności rolniczej nie spełniających definicji rolnika,
 • osób, które nie ukończyły 71 lat życia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Korzyści

 • kompleksowa ochrona gospodarstwa i rodziny rolnika,
 • możliwość rozszerzenia ochrony o klauzule dodatkowe,
 • spełnienie ustawowego obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 • ubezpieczenie zdarzeń polegających na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

UBEZPIECZENIE UPRAW ROLNYCH

Ubezpieczenie upraw rolnych to ubezpieczenie majątkowe dla rolników pobierających dopłaty bezpośrednie do ubezpieczenia przynajmniej 50% powierzchni, którzy mają obowiązek ubezpieczenia swoich upraw do 30 czerwca każdego roku. Do tego ubezpieczenia do 50% składki opłaca budżet Państwa. Concordia chroni szkody na polu lub jego części już od 8% ubytku w plonie w wybranych ryzykach i uprawach.

Korzyści

 • zabezpieczenie produkcji rolne,
 • brak stosowania udziałów własnych,
 • klarowny system wypłaty odszkodowania w ryzyku ujemnych skutków przezimowania,
 • likwidacja szkód wykonywana wyłącznie przez fachowców z branży rolnej,
 • dwuetapowa likwidacja szkód (w przypadku szkód spowodowanych gradem i przymrozkami wiosennymi),
 • bardzo dobra oferta ubezpieczeń zbóż (najszerszy zakres, najlepsza cena).